trusty logo black trusty logo
Beta
להשוואת מחירים
Company Image

אברון סוכנות לביטוח

(0.00/5)
0 חוות דעת
רישיון 27467182
ותק 10 שנים
טלפון 073-3745407
פקס 08-9409414
דוא"ל צור קשר
אתר אתר הסוכן

אודות

אברון ביטוח ופיננסים הוקמה מתוך זיהוי הצורך במתן פתרון מקיף ומענה כולל בתחום הביטוחי והפיננסי, והיא צמחה מתוך היכרות-מבפנים של מערכת חברות הביטוח הקיימות בישראל.
צור קשר

הטופס נשלח בהצלחה

הצוות
תצרפו פרטי של אנשי צוות
מוצרי הסוכנות
ביטוח דירה
ביטוח בריאות
ביטוח נסיעות
פנסיה
גמל השתלמות
ביטוח חיים
ביטוח משכנתא
ביטוח רכב
כתובתנו: הדקל 21 21 גבעת ברנר
צור קשר
אנא הזן את הפרטים הבאים ונחזור אליך בהקדם

הצטרפות לרשימת הדיוור
אנשים חכמים משווים הצעות ביטוח

איתור ביטוחים כפולים ומיותרים מול כל חברות הביטוח
קבל/י דוח ברור מהר הביטוח של תיק הביטוח, איזה כיסוי ביטוחי קיים, המחיר שאתם משלמים בכל חודש עבורם, באיזה חברת ביטוח נמצאת הפוליסה, והכי חשוב האם הם מתאמים לצרכים שלכם כיום וכיצד ניתן לשפר ולחסוך מאות ולעיתים אלפי שקלים על מה שאתם משלמים.

לצורך אבטחה אנא הזן את המספר הטלפון הנייד שלך על מנת
שנוכל לאמת כי הבקשה לקבלת המידע נעשית באמצעותך
אנשים חכמים משווים הצעות ביטוח

אימות מספר טלפון

ברגעים אלה נשלח אליך קוד למכשיר הנייד שלך, אנא הזן את הקוד לאימות.

לצפיה בפרטים

תאריך הנפקת תעודת הזהות

תאריך הנפקת תעודת הזהות מופיע בתעודת הזהות כפי שמסומן בתמונה זו:

אם מספר תעודת הזהות הוא של קטין (שעדיין לא הונפקה עבורו תעודת זהות), יש למלא ביום, בחודש ובשנה "נתון חסר". המידע המשמש לזיהוי מתעדכן מול מרשם האוכלוסין אחת לחודש. אם הונפקה עבורכם לאחרונה תעודת זהות חדשה, יכול להיות שתאריך ההנפקה טרם עודכן במערכת. במקרה כזה, הזינו את תאריך הנפקת תעודת הזהות הישנה, ואם אינכם יודעים אותו, נסו שנית במועד מאוחר יותר.

אימות מספר טלפון

ברגעים אלה נשלח אליך קוד למכשיר הנייד שלך, אנא הזן את הקוד לאימות.

תקנון אתר טראסטי

(להלן יכונו החברה והסוכן ביחד ולחוד: "הצדדים")

הואיל:

והחברה מפעילה אתר להשוואת מחירי פוליסות ביטוח בענפים שונים.

והואיל:

והסוכן מחזיק ברישיון כדין, בהתאם להוראות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1951, ו/או כל תקנה ו/או צו ו/או הוראה ו/או חוזר מכוחו (להלן: "חוק הפיקוח");

והואיל:

והסוכן מורשה לעסוק בענפי הביטוח כפי שמוגדרים ברישיונו על פי החוק.

והואיל:

והחברה מעוניינת לפרסם את מחיריו ו/או הצעותיו של הסוכן והסוכן מעוניין לפרסם את מחיריו ו/או הצעותיו ללקוחות פוטנציאליים, בהתאם להוראות הסכם זה ובתמורה הקבועה בו;

והואיל:

והצדדים מעוניינים לקבוע בהסכם זה את תנאי ההתקשרות, ולהסדיר את יחסיהם ואת יתר התנאים הנוגעים להסכם זה.


לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:


1.     המבוא הנספחים והחלוקה לפרקים


1.1.     החלוקה לרמות ו/או לפרקים, וכותרות הסעיפים, הינן לצורכי נוחות הקריאה וההתמצאות בלבד, ולא תחייבנה ולא תשמשנה לצורכי פרשנות.

1.2.     המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

1.2.     ה"נספחים" מצורפים להסכם, כפי שהם מפורטים בגופו ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו. הנספחים להסכם זה הינם:

1.3.1.     נספח 4.2.1 – נספח 4.2.1 – העתק רישיון סוכן ביטוח/תאגיד של __________.

1.3.2.     נספח 4.3.1 - תקנון החברה במועד חתימת הסכם זה.

1.3.3.     נספח -אישור עו"ד או רו"ח בדבר זכויות חתימה בתאגיד. (במקרה של סוכנות תאגיד).


2.     תחולת ההסכם


הסכם זה ייכנס לתוקפו מייד עם חתימתו, אך זכויות וחובות הצדדים תחולנה רק מהמועד הקובע ואילך.3.     הגדרות


בהסכם זה יהיו למונחים הבאים המשמעויות דלהלן:

3.1.     "המועד הקובע" – – 2020/04/06

3.2.     "האתר" – אתר החברה המשמש לביצוע השוואה של הצעות סוכני ביטוח לרכישת פוליסות בענפים שונים.

3.3.     "עמלה" – כל תשלום בכסף ו/או שווה כסף המשולם או האמור להיות משולם בגין תיק הביטוח על ידי חברות הביטוח.

3.4.     "תקנון" – תקנון החברה המצורף להסכם זה וכל תיקון או שינוי לתקנון כפי שיפורסם מעת לעת באתר.

3.5.     "דף סוכן" – דף עם פרטי הסוכן, לרבות מספר רישוי, פרטים אודות הסוכנות, המלצות, הגולשים, מאמרים וכיו"ב.

3.6.     "מועד החתימה" – מועד חתימת הסכם זה.
4.     הצהרות והתחייבויות הצדדים


4.1.     כל צד מצהיר ומתחייב כלפי הצד השני, כי:

4.1.1.     אין כל מניעה, בדין ו/או בכל הסכם, להתקשרותו בהסכם זה עם הצד השני ולביצוע האמור בו.

4.1.2.     ידוע לו שהסכמת הצד השני להתקשרות על פי הסכם זה, ולתנאי ההתקשרות, ניתנה בהסתמך הצד השני על נכונות ההצהרות והמצגים שניתנו לו.


4.2.     הסוכן מצהיר ומתחייב כלפי החברה, כי:


4.2.1.     הוא מחזיק ברישיון סוכן ביטוח כדין, אשר מצורף להסכם זה כנספח 4.2.1.

4.2.2.     הוא פועל על פי הוראות כל דין ובכלל זה הוראות רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון ובכלל זה, בין היתר, חוזר בדבר צירוף לביטוח (חוזר 2016-1-7).

4.2.3.     הוא מקבל על עצמו את תנאי התקנון, והוא מתחייב לעמוד בהוראותיו כפי שיהיו מעת לעת, והוא זונח מראש כל טענה שהיא מכל מין וסוג כנגד הוראותיו.

4.2.4.     הסוכן מודע לכך שככל שלא יקיים את הוראות התקנון או הוראות כל דין, החברה רשאית לפעול בכל דרך שתראה לה לנכון, תוך שיקול דעת בלעדי, לרבות גריעת הסוכן מהאתר.

4.2.5.     הסוכן יציג מידע שלם ונכון ויעמוד במחירים ובהצעותיו כפי שנמסרו לחברה וכפי שהוזנו לאתר והוא מודע לכך שהצעתו עשויה להיות שקולה להצעה על פי דיני החוזים ובעת קבלת ההצעה על ידי הגולשים הרלבנטיים יהיה עליו לעמוד במצגיו.

4.2.6.     יעניק שירות מקצועי ויתייחס במלוא הרצינות לכל פנייה שיקבל מפונה באמצעות ו/או דרך האתר.

4.2.7.     הסוכן יודע, כי החברה מקבלת הצעות מסוכנים נוספים והיא תפרסם את ההצעות על פי מדרג שונה על פי שיקול דעת האתר ובכלל זה בהתאם לגובה התעריף המוצע ולכן ייתכן כי הצעתו לא תופיע לפני גולשי האתר.

4.2.8.     למען הסר ספק ומבלי לגרוע מהתמורה המגיעה לחברה מהסוכן, החברה עצמה לא לוקחת ולא מתכוונת לקחת חלק בתיווך בביטוח ובמערכת היחסים ככל שתירקם בין הסוכן לבין הגולשים.

אין כנגדו תביעות תלויות ועומדות ו/או הליכים פליליים תלויים ועומדים (למעט בגין עבירות תנועה), והוא לא קיבל כל התראה ו/או אזהרה, הנוגעת לתביעות ו/או הליכים עתידיים כאמור.

4.2.9.     כמו כן, אין כל צו פשיטת רגל כנגדו ו/או כינוס נכסים על נכסיו, ולא ידוע לו על כל עילה למתן צו כזה או אחר, ולא נתקבלה כל הודעה או התראה על כוונה לדרוש את כינוס נכסיו ו/או עיקול נכסיו ו/או הכרזתו כפושט רגל.

4.2.10.     ישפה ו/או יפצה את החברה בגין כל הוצאה ו/או נזק שייגרמו לה, לרבות כל הוצאה ו/או נזק בגין כל תביעה שתוגש נגדה, שמקורם ו/או עילתם במחדל ו/או מעשה של הסוכן ו/או מי מטעמו.

4.2.11.     ידאג להיות מבוטח בפוליסת ביטוח אחריות מקצועית לסוכני ביטוח החל מהמועד הקובע וכל זמן שיעניק שירותים לגולשי אתר החברה שיפנו אליו ולמלא אחר הוראותיה.

4.3.     החברה מצהירה ומתחייבת כלפי הסוכן, כי בכפוף לנכונות הצהרותיו ולמילוי התחייבויותיו כלפיה:

4.3.1.     יש לה הניסיון, היכולת והאמצעים להפעיל את האתר, בהתאם להסכם זה ובכפוף לתנאי התקנון.

4.3.2.     בדירוג ההצעות באתר יבואו בחשבון בעיקר מחיר המוצר ודירוג שיינתן לסוכן על ידי הגולשים.

4.3.3.     למען הסר ספק, החברה מצהירה, כי לא תבצע כל פעולה כחלק מתהליך "תיווך בביטוח", למעט אם פעולה כאמור משתמעת מהסכם זה ואשר מותרת בדין.


5.     מהות העסקה


5.1.     בכפוף להוראות הסכם זה ותשלום התמורה לחברה יוכל הסוכן להצטרף כחלק מסוכני הביטוח שמעניקים הצעות לביטוח לגולשי האתר.

5.2.     סוכן שיקבל הרשאת שימוש, יועבר לדף סוכנות אישי, בו הוא רשאי לפרסם פרטים אודותיו, אנשי הצוות, מאמרים רלוונטיים וכיו"ב. למען הסר ספק, פרסום תוכן כאמור יהא בכפוף לכל דין ועל הסוכן לוודא נכונות הפרטים המופיעים בו ולעדכונם ככל שחל שינוי בהם.

5.3.     הסוכן יבחר מתוך רשימה קיימת את המוצרים לגביהם הוא מעוניין ליתן הצעות לגולשי האתר ולאחר מכן יזין את אחוז ההנחה בו הוא יכול לעמוד ושאותו הוא מבקש להציע.

5.4.     החברה תדרג באמצעות מערכת ממוחשבת את כל ההצעות שיוזנו לאתר, תוך ביצוע הפרדה של כל מוצר בפני עצמו.

5.5.     גולש שייכנס לאתר יבחר את המוצר אותו הוא מעוניין לרכוש והאתר יציג בפניו מספר הצעות מחיר מהסוכנים הרשומים באתר המציעים את המוצר אותו מבקש הגולש לרכוש.

5.6.     לאחר בחירת מוצר מסוכן, יועבר הגולש לתהליך הרשמה, אם אינו רשום כבר.

5.7.     בסיום תהליך ההרשמה, יועברו פרטי הגולש הרלבנטי לדף הסוכן שהצעתו נבחרה.

5.8.     באפשרות הגולש לבחור אם ליצור קשר טלפוני עם הסוכן או לחלופין לעבור ישירות לרכישה באתר האינטרנט של הסוכן, ככל שקיים אתר כאמור.

5.9.     מבלי לפגוע באמור בסעיף 4.2.3, הסכם זה יבוא לידי סיום בהודעה מראש ובכתב של 30 ימים של מי מהצדדים.6.     התמורה


6.1.     כנגד פרסום הצעותיו של הסוכן, ישלם הסוכן סכום חודשי בסך של ____0 ₪ ____ בתוספת מע"מ כחוק, (להלן: "התמורה"), שישקף דמי מנוי לאתר.

6.2.     למען הסר ספק, התמורה לא תהיה תלויה ו/או כפופה ו/או מושפעת בכל צורה שהיא מרכישת מוצר כזה או אחר, לרבות חידוש, ביטול וכיו"ב.

6.3.     תשלומי התמורה כמפורט לעיל ישולמו באמצעות העברה בנקאית, לחשבון על שם טראסטי גרופ בע"מ (להלן החברה),

6.4.     מוסכם, כי לא יהיה באיחור של עד 7 ימי עסקים בפירעון איזה מהתשלומים על חשבון התמורה משום הפרת הסכם זה, אולם מובהר, כי בגין כל עיכוב בתשלום תתווסף ריבית פיגורים חודשית בשיעור של 1% (אחוז), ביחס לכל יום פיגור בתשלום כאמור (החל מהיום הראשון). כמו כן, כל סכום שבפיגור יוצמד למדד.7.     נאמנות וסודיות


7.1.     הצדדים ישמרו בסוד ולא ימסרו לכל אדם ו/או סוכנות ידיעות המהוות סוד מסחרי או מקצועי של מי מהם, בקשר עם הסכם זה. גילוי מידע, שהוא נחלת הכלל או מסירתו לגולש על פי בחירתו ורצונו לקבלת מידע מהסוכן, או בשל חובה על פי דין, אינו מהווה הפרה של סעיף זה.

7.2.     מוסכם, כי קוד המקור של האתר, מידע על אודות גולשים וסוכנים אחרים הוא בבחינת סוד מסחרי של החברה ולסוכן לא תהיה גישה למידע זה בכל מקרה והסוכן מוותר מראש על כל דרישה לקבלת מידע וידוע לו כי תנאי להתקשרותו בהסכם זה תלויה בהסכמתו זו.8.     יישוב מחלוקות


8.1.     כל מחלוקת ו/או סכסוך בין הצדדים בכל הקשור בביצועו של ההסכם, בין בתקופת הסכם ובין עם פקיעתו (להלן: "הסכסוך"), יובא, בתחילה, בתוך 30 ימים ממועד מסירת דרישה בכתב של צד מהצדדים, לגישור בפני מגשר מוסכם. מגשר שייקבע בהסכמה בין הצדדים ("המגשר המוסכם").

8.2.     בהיעדר הסכמה לגבי זהות המגשר יועבר הסכסוך להכרעתו של בורר, אשר ימונה, לפי פניית מי מהצדדים ע"י יו"ר ועד מחוז ת"א של לשכת עורכי הדין. הבורר יהיה בעל ניסיון מוכח בתחום תיווך בביטוח או רואה חשבון (בהתאם למהות הסוגיה שבמחלוקת), ובלבד שאינו מעניק שירותים משפטיים או אחרים או מנהל משא ומתן להענקת שירותים משפטיים או אחרים לאף אחד מהצדדים להסכם זה או לבעלי השליטה במי מהם או לתאגידים בשליטתם.

8.3.     הבורר יהא פטור מסדרי הדין ואולם, יהא כפוף לדין המהותי וחייב לנמק את הכרעתו.

8.4.     מוסכם, כי הליך הבוררות וכל הליך בין הצדדים יעשה תוך שמירה על הוראות הסודיות.9.     שונות


9.1.     ויתור ע"י צד אחד כלפי זולתו ביחס להפרה של הוראה מהוראות הסכם זה, לא ייחשב כויתור על ידי הצד המוותר ביחס להפרות אחרות, בין שקדמו להפרה, שביחס אליה חל הויתור, ובין שבאו לאחריה.

9.2.     לא יהא תוקף לכל שינוי בהוראות הסכם זה, אלא אם השינוי נעשה בכתב ונחתם ע"י שני הצדדים.

9.3.     הצדדים מצהירים כי בחנו את כל היבטי המס וכן את כל הקשור והנובע מהסכם זה המשליך על אופי והיקף התמורות בין הצדדים וכי נועצו ברואה חשבון ו/או יועץ מס מטעמם טרם חתימתם על הסכם זה.

9.4     כתובות הצדדים להסכם זה הן כקבוע במבוא לו, או בכל כתובת אחרת של מי מהצדדים עליה יודיע בכתב לרעהו.

9.5     כל הודעה שתישלח על ידי אחד הצדדים למשנהו תחשב כאילו הגיעה לצד הנמען בתום 24 שעות ממועד שיגורה בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני, ואם נמסרה ביד – בעת מסירתה.

ולראיה באו הצדדים על החתום, היום 2020/04/06:

השלם את הפרטים הבאים

צילום של רשיון סוכן (חסוי - לא יוצג באתר)
+
אני מאשר שקראתי ואני מסכים לתקנון המערכת